Alternatieve werkelijkheid

Het CDA beweerde in 't Groentje dat GroenLinks met alternatieve feiten kwam door vraagtekens te zetten bij schaalvergroting in de landbouw. Er zou bijvoorbeeld geen onderzoek zijn waaruit blijkt dat de intensieve veehouderij risico’s oplevert voor de volksgezondheid. Ondertussen -in de ‘echte wereld’- krijgen provincies van het kabinet nu meer middelen om de omvang te beperken en worden maatregelen aangekondigd om de luchtkwaliteit rondom veehouderijen te verbeteren. Want wat blijkt uit een 3-jarig onderzoek van het RIVM: ‘omwonenden veehouderij hebben meer luchtwegklachten’.

In Noord-Brabant is onlangs zelfs een wethouder opgestapt die geen verantwoordelijkheid meer wilde nemen voor toename van de veestapel.  ‘Het gaat hier over de gezondheid van onze inwoners. Ik maak mij daar ernstige zorgen over’.

Zijn we nog op de goede weg door steeds meer maatregelen te (moeten) nemen voor een steeds intensiever wordende veehouderij? Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde vorig jaar: ‘de inzet op verbetering van milieu-efficiëntie heeft in de afgelopen tien jaar amper tot afname van milieudruk geleid, maar wel bijgedragen aan schaalvergroting. Het is de vraag in hoeverre het huidige proces van voortgaande schaalvergroting in de landbouw voldoende perspectief biedt voor een meer economisch robuuste en ecologisch duurzamere landbouw in Nederland.’

Ook scoren megastallen vaak slecht op het sluiten van de voer-mest kringloop. Bij een gesloten kringloop ontstaat geen bodemverarming doordat er evenveel mineralen aan de grond worden onttrokken (voedselproductie) als aangevoerd (bemesting). Het ministerie ontwikkelt beleid om het Nederlandse mestoverschot te reduceren en bij te dragen aan duurzaam bodembeheer.

GroenLinks wil een eerlijke en volledige beprijzing van alle producten, waarbij de impact op onze gezamenlijke leefomgeving in de prijs wordt verwerkt. Dat geldt voor industrie en auto’s maar ook voor voedsel. Tegelijkertijd moeten we constateren dat verdere verduurzaming voor de Nederlandse landbouw moeilijk valt op te brengen vanwege de internationale concurrentiepositie. Ook de macht van een selecte groep groothandelaren, laat voor boeren weinig marge over. GroenLinks pleit voor aanpassing van het mededingingsbeleid. Zodat boeren hun marktpositie kunnen versterken, een eerlijke prijs krijgen en er een einde komt aan ‘the race to the bottom’.