GroenLinks akkoord met biovergister

Afgelopen raadsvergadering werd besproken of een mestvergister in Cothen mag uitbreiden. Met behulp van de vergister wordt mest omgezet tot biogas. GroenLinks heeft gemengde gevoelens ten aanzien van mestvergisting. Enerzijds wordt vergisting door het Planbureau voor de Leefomgeving gezien als mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (door methaanreductie). En wordt met biogas een alternatieve energiebron ontwikkeld. Anderzijds is energie zo groen als het opgewekt wordt.

De huidige intensieve landbouwpraktijk, van de teelt van veevoer tot bodemverschraling en het gebruik van antibiotica, is niet duurzaam en in vele opzichten schadelijk voor de leefomgeving. Het biogas dat het resultaat is van dat proces, kan dan ook moeilijk als 100% 'groen' gezien worden. Met mestvergissing wordt bijgedragen aan versterking van de bestaande praktijk (van niet volledig grondgebonden bedrijfsvoering met mestoverschotten) en verdere intensivering/industrialisering van de landbouw. De installatie maakt mogelijk op een renderende wijze de omvang van veehouderij te continueren. Daarmee blijven input en output in onbalans en wordt groei van de veestapel mogelijk zelfs gefaciliteerd. Al staat daar de nodige wet- en regelgeving tegenover (stikstof, een zekere grondgebondenheid etc.). Ook is teruglopende bodemvruchtbaarheid een groot probleem. Het digestaat (restproduct) van het vergistingsproces bevat evenveel stikstof en fosfaat als de mest, alleen veel minder organisch materiaal. Dat is immers vergist. Het digestaat wordt vervolgens gebruikt als grondstof voor nieuwe mestproducten of geëxporteerd en geloosd. 

Om echte vooruitgang te boeken met verduurzaming van de landbouw, zal echter op landelijk en Europees niveau geacteerd moeten worden. Daar leveren wij geen betekenisvolle bijdrage aan door ons tegen dit soort initiatieven te keren. Ondertussen willen wij onszelf niet de mogelijkheid ontzeggen om op lokaal niveau nieuwe energie op te wekken en bij te dragen aan de reductie van broeikasgassen. De vergister in Cothen zou voor 10% bijdragen aan de doelstelling Wijk Klimaatneutraal in 2030. Daarom konden wij uiteindelijk akkoord gaan met uitbreiding van de capaciteit van deze vergister.