GroenLinks kritisch over Omgevingsvisie

Afgelopen week stond de Omgevingsvisie op de raadsagenda. Een visie van de gemeenten Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik over de inrichting en het gebruik van ons buitengebied. GroenLinks was positief over de extra participatie voor inwoners. Die kunnen straks meer invloed uitoefenen op ontwikkelingen in de directe leefomgeving. Stevige kritiek hadden we op het ontbreken van ‘groene’ thema’s in de visie. Deze had ruim aandacht voor landbouw en recreatie, maar onvoldoende voor natuur en milieu. 

In 2019 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze gaat niet alleen meer over ruimtelijke ordening, maar over alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Het is de bedoeling om de verschillende sectorale wetten en regels te bundelen in één wet. Daardoor ontstaat beter overzicht en kan voorkomen worden dat plannen botsen. In een omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied. Daarbij rekening houdend met onderwerpen als bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed.

Voor onze Omgevingsvisie zijn vraagstukken opgehaald in de samenleving. De belangrijkste hebben een plek gekregen in het beleid. De maatschappelijke belangen die samenvallen met een individueel belang, bijvoorbeeld landbouw en recreatie, zijn daardoor goed aan bod gekomen. Maatschappelijke belangen als natuur en milieu, zonder individuele belangbehartigers, hebben wat ons betreft te weinig aandacht gekregen.

Daarom hebben wij een drietal moties voorgesteld en een aantal amendementen en moties van onze Houtense collega’s ‘geadopteerd’. Twee van onze moties zijn inmiddels met brede steun door de gemeenteraad in Houten aangenomen.  

Bij motie hebben we gevraagd om een evaluatie van de visie op de punten ‘participatie’ en ‘integraliteit’. Dus: worden inwoners voldoende betrokken en worden in de visie wel alle thema’s bij de afweging betrokken. Verder hebben we een motie ingediend waarin kwaliteitseisen gesteld worden aan het participatietraject. Deze moties zijn aangenomen. Ook ons amendement waardoor de raad kan toetsen op proces én inhoud (in de visie alleen op proces), werd aangenomen.

Het amendement waarin GroenLinks opriep tot een verbod op megastallen in ons buitengebied, werd verworpen.

Redelijk bijzonder: de stemmen staakten bij een amendement over de duurzaamheidsvoorwaarde van ‘0 op de meter’ voor nieuwbouw bij vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing. Bij het staken van stemmen, wordt over het voorstel opnieuw gestemd tijdens de volgende raadsvergadering. Omdat het een amendement op de visie betrof, kon de visie zelf niet in stemming gebracht worden. Ook deze wordt de volgende raadsvergadering weer behandeld.

Verder vroegen wij het college bij motie nog om stapsgewijs toe te werken naar een meer integrale omgevingsvisie. Daarin zouden alle terreinen van de fysieke leefomgeving in samenhang afgewogen moeten worden, in lijn met de bedoeling van de wetgever. Daarbij horen onder meer de volgende thema’s (meer) aan bod te komen: natuur(ontwikkeling), landschap, cultuurhistorie, milieu, duurzaamheid (van de landbouw), biodiversiteit, bodem, water, lucht, licht, geluid en mobiliteit.

Ook vroegen we om het advies van een ‘groene’ expert en een beplantingsplan als kwaliteitsvoorwaarde op te nemen bij ruimtelijke nieuw- en verbouw. Tot slot riepen we het college op te onderzoeken hoe de natuur in ons buitengebied versterkt kan worden. Deze ‘slijt’ door de gewenste toename van landbouw en recreatie. Compensatie bij initiatieven is niet voldoende. Om de natuur duurzaam op peil te houden moet onderzocht worden waar mogelijkheden tot investeren liggen. Ook over deze drie moties staakten de stemmen.

Wordt vervolgd!