Kansen door dijkversterking?

Het gebied Centraal Holland moet beter beschermd worden tegen een overstroming vanuit de rivieren de Neder-Rijn en Lek (zie: http://www.centraalholland.nl). Dit gebied omvat een groot deel van de Randstad waaronder ook de dijken in ons gebied. De komende jaren gaan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat Midden-Nederland de dijken langs de Neder-Rijn en de Lek verder versterken.

Behalve veiliger, is het de bedoeling de dijken ook mooier te maken, samen met anderen. Daartoe is onlangs het kwaliteitskader voor de Noordelijke Rijn- en Lekdijk afgerond met daarin onder andere zogenaamde ‘meekoppelkansen’ voor andere organisaties (zoals bv natuurontwikkeling, wandel- en/of fietspaden, rust- en zichtpunten etc.).  In 2017 wordt met de voorbereidingen gestart en als we als gemeente willen aanhaken moeten we wellicht voortmaken. In dat kader stelde GroenLinks de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de planning van het project Dijkversterking Centraal Holland waartoe ook de dijken in ons gebied behoren?
  2. Heeft het college concrete ambities om als Wijk bij Duurstede aan te haken bij het ‘mooier maken van de dijk’ zoals verwoordt in het project?
  3. Zo ja, wanneer zou u de raad daarover kunnen consulteren?