Meer 0 op de meter?

Begin dit jaar stuurde de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) onze gemeenteraad een brief met concrete tips over verduurzaming in prestatieafspraken met woningcorporaties. Daarbij wees de NMU onder meer op het hardnekkige misverstand dat minder woningen gerenoveerd zouden kunnen worden naar 'Nul op de meter' (NOM) dan naar label B. Omdat onze woningcorporatie tot ‘gemiddeld label B’ wil komen, zouden wij hen graag aansporen de ambitie te verhogen naar meer NOM-woningen. 

Verder heeft de NMU in aanloop naar deze eerste prestatieafspraken met de corportaties, gewezen op het nut van een routekaart richting een energieneutrale woningvoorraad. Verduurzaming van de woningvoorraad en het belang van zo'n routekaart, zouden wij nadrukkelijk betrokken willen zien bij het traject Wijk Klimaatneutraal in 2030 (dat in het kader van ons Milieubeleidsplan wordt uitgewerkt).  De NMU heeft aangegeven de gemeenten daarbij behulpzaam te willen zijn. 

In dat kader stelt GroenLinks de volgende vragen:

  1. Is het college bereid om bij de verdere invulling van de huidige prestatieafspraken met Volksbelang omtrent duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de woningvoorraad, nog eens scherp te kijken naar realisatie van zogenaamde Nul-op-de-meter (NOM) woningen?
  2. Is het college bereid om bij de volgende prestatieafspraken ook aan te sturen op een meer strategisch meerjarenperspectief (de zogenaamde ‘prospectieve informatie’) zodat ook voor deze opgave meer inzicht ontstaat in de noodzakelijke routekaart naar een klimaat neutrale gemeente rond 2030?