Meer bloemenrijke bermen!

Over ecologisch maaibeheer wordt al een tijdje gesproken op het gemeentehuis. Het fraaie groenstructuurplan staat er uitgebreid bij stil en met behulp van maatschappelijk partners zijn ecologisch waardevolle bermen geïnventariseerd. Tijdens een onlangs gehouden budgetteringsoefening met raadsleden, kwam het als een van de prioriteiten naar voren. Toch krijgen wij al een tijdje signalen van verontruste en soms boze inwoners over onnodig, te vroeg of onjuist gemaaide bermen (en de zware machinerie die daarbij het nodige kapot rijdt). 

Niet alle toezeggingen hieraan meer aandacht te besteden, lijken te worden opgevolgd of slechts in beperkte mate (postzegels). Ook ontstaat de indruk van een kloof tussen beleid(voornemens) en uitvoering en zou meermaals sprake zijn geweest van foutieve uitvoering.

Van een groenbeheerder vernamen wij dat ook binnen het bestaande regime, een meer gediversifieerd, ecologisch verantwoord maaibeheer mogelijk is. Bestaande contracten zouden ruimte laten voor maatwerk. Wij hopen dat mogelijk is al voor de nieuwe aanbesteding in 2022 stappen te zetten. Ook om te voorkomen dat betrokken vrijwilligers afhaken.

En wat die aanbesteding betreft lijkt ons belangrijk nadrukkelijk ruimte te bedingen voor maatwerk, input vanuit de samenleving en diversificatie binnen de bestekken. Geen one size fits all. Qua mogelijkheden, verwachtingen van inwoners en ecologische waarde, zijn ook niet alle locaties gelijk.

Daarom stelt GroenLinks de volgende vragen: 

  1. Wat kan nu al -voor de nieuwe aanbesteding in 2022- gedaan worden om tot een meer gediversifieerd, ecologisch verantwoord maaibeheer te komen? Zou ten aanzien van de geselecteerde ecologisch waardevolle bermen (circa 10%), nu al maatwerk toegepast kunnen worden en dus een andere vorm en mate van beheer?
  2. Wat zouden daarvan de financiële consequenties zijn en welke organisatorische aanpassingen zijn op hoofdlijnen benodigd?
  3. Hoe wordt voorkomen dat de gemeente met de nieuwe aanbesteding in 2022, weer vast komt te zitten in ijzeren bestekken? Kunnen ruimte voor diversificatie, maatwerk, maatschappelijk input en aandacht voor biodiversiteit, nadrukkelijke wegingscriteria zijn?