Standpunten

Standpunten

Werk

Groen werk(t)!

GroenLinks wil een gemeente die zich onderscheidt door een ondernemende, groene, innovatieve economie. Er moet niet alleen maar oog zijn voor economische welvaart. De economie moet ook gericht zijn op het gezamenlijk welzijn van de gemeenschap, nu en later. GroenLinks wil daarom dat de gemeente intensief met het lokale bedrijfsleven samenwerkt om de bestaande werkgelegenheid optimaal te benutten en die, waar mogelijk, te vergroten.

Zorg

Met elkaar, voor elkaar!

GroenLinks wil een hechte, tolerante samenleving, gastvrij voor nieuwkomers. Inburgeringtrajecten en maatschappelijke begeleiding zijn onmisbare middelen tot integratie in een voor nieuwkomers vreemde samenleving. Discriminatie van welke aard ook is niet acceptabel. Niemand wordt uitgesloten. GroenLinks zet zich ervoor in dat kwetsbare groepen de nodige ondersteuning ontvangen. Solidariteit met mensen die door ziekte, handicap of baanverlies in de problemen komen, is een belangrijke waarde voor GroenLinks. 

Besturen

Meedoen is meebepalen!

Het imago van de publieke sector is de laatste jaren verslechterd. Verzelfstandiging en privatisering van overheidsdiensten heeft in een aantal gevallen geleid tot slechtere dienstverlening. Ook zijn geprivatiseerde of verzelfstandigde instellingen in opspraak gekomen wegens wanbeheer en wangedrag van bestuurs- of directieleden. GroenLinks vindt dat de gemeente haar rol als hoeder van het algemeen belang waar moet maken. In dit kader hecht zij aan een dienstbare/dienende overheid die inwoners en hun organisaties de ruimte geeft om te participeren in de totstandkoming van het beleid. Daarbij hoort een hoge mate van transparantie en integriteit wat betreft procedures, financiële kaders en verantwoordelijkheden. 

Actieve samenleving

De samenleving aan zet!

Door de economische crisis is de financiële positie van gemeenten sterk onder druk komen te staan. De bestuurlijke transities van jeugdzorg, langdurige zorg en arbeidsparticipatie maken de onzekerheid over de financiële positie van de gemeente alleen maar groter. Het Rijk gaat immers aanzienlijk korten op de uitgaven die gemoeid zijn met de uitvoering van deze taken. Dit alles beperkt voorlopig de mogelijkheden voor nieuw beleid. Tegelijkertijd zal er vanuit de bevolking, van onderop, steeds vaker een beroep op de gemeente worden gedaan. De gemeente is echter niet automatisch de aangewezen partij om steeds maar allerlei taken op zich te nemen. Zij zal de komende tijd meer over moeten laten aan het eigen initiatief van inwoners.